Klinik Araştırmalar Etik Kurulu​ Başvurusunda İstenilen Belgeler

İlgili belgeyi indirmek için üzerine tıklayınız.

 • Başvuru formu(Tüm Araştırmacıların her sayfayı paraflaması gerekir.)​
 • Araştırma akademik amaçlı ise; Araştırmanın uzmanlık tezi veya akademik amaçlı olduğuna dair Anabilim Dalı Başkanı veya Eğitim Sorumlusu veya İdari Amir tarafından onaylanan ıslak imzalı belge.
 • Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) (Örnek BGOF içeriği için tıklayınız) (BGOF’nin www.titck.gov.tr adresinde yer alan asgari bilgilendirilmiş gönüllü olur formu örneği doğrultusunda hazırlanması ve başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. İngilizce dışındaki dillerde olan BGOF’lerin orijinali ve yeminli tercüman tarafından onaylı tercümesinin ilave edilmesi gerekmektedir)
 • Olgu Rapor Formu (ORF) (“İKU Kılavuzu” doğrultusunda hazırlanmış “Araştırmadaki her bir gönüllüye ait verilerin ve diğer bilgilerin araştırma protokolünde tanımlandığı şekilde kaydının yapılması için hazırlanan basılı, optik veya elektronik belge)
 • Çalışmada kullanılan üç adet güncel referans (tam metin halinde verilmelidir).
 • İlgili mevzuat gereği sigorta gerektiren araştırmalar için sigorta poliçesi veya sertifikası (İlgili kılavuz doğrultusunda hazırlanmalıdır)
 • Araştırmanın bir destekleyicisi var ise, destekleyiciye ait noter tasdikli imza sirkülerinin bir örneği (ilaç firmaları için geçerlidir)
 • Varsa yetkilendirme belgeleri
 • Varsa gönüllü bilgilendirme metinleri
 • Varsa anket vb.
 • Varsa ilanlar
 • Varsa hasta kartı / günlüğü
 • Gerekiyorsa, www.titck.gov.tr adresinde yer alan formata göre hazırlanan biyolojik materyal transfer formu
 • Varsa, daha önce red edilen etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir onaylı örneği

İstenilen tüm belgelerin çıktısı ve CD ortamında kaydedilmiş formatı (imzalı haliyle) 2’şer nüsha halinde beyaz renkli şeffaf kapaklı plastik dosya içinde sunulmalıdır.